សុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់កុមារ និងវ័យជំទង់

  • 03/07/2024
  • ការផ្សាយ > បណ្ណព័ត៌មាន

មជ្ឈមណ្ឌលសិទិ្ធមនុស្សមនុស្សកម្ពុជា (“ម.ស.ម.ក”) រួមសហការជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលស្នេហាចេញផ្សាយប័ណ្ណព័ត៌មានអំពី «សុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់កុមារ និងវ័យជំទង់» ដើម្បីចូលរួមចំណែកលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងដល់សាធារណជនអំពីសារៈសំខាន់សុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់កុមារ និងវ័យជំទង់។ ប័ណ្ណព័ត៌មាននេះនឹងចែករំលែកព័ត៌មានមួយចំនួនដល់សាធារណជនអំពីវិធីថែទាំសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់កុមារ និងវ័យជំទង់។