ការផ្លាស់ប្តូរទំនាស់

  • 08/07/2024
  • ការផ្សាយ > បណ្ណព័ត៌មាន

មជ្ឈមណ្ឌលសិទិ្ធមនុស្សមនុស្សកម្ពុជា (“ម.ស.ម.ក”) រួមសហការជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលស្នេហាចេញផ្សាយប័ណ្ណព័ត៌មានអំពី «ការផ្លាស់ប្តូរទំនាស់» ដើម្បីចូលរួមចំណែកលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងដល់សាធារណជនអំពីមូលហតុនៃទំនាស់ និងវិធីផ្លាស់ប្តូរទំនាស់។

«សេចក្តីស្ងប់គឺកើតចេញពីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់»