សេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិ – ខែមករា ដល់ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2021 (ឆ្នាំទីប្រាំមួយ)

  • 26/04/2022
  • ការផ្សាយ > បណ្ណព័ត៌មាន
គម្រោងឃ្លាំមើលសេរីភាពមូលដ្ឋាន(“គម្រោង”)គឺជាគម្រោងពិនិត្យមើលជាប្រព័ន្ធនូវលទ្ធភាពរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាក្នុងការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពខាងសមាគម សេរីភាពខាងបញ្ចេញមតិ និងសេរីខាងការជួបប្រជុំ។ ព័ត៌មាននេះបង្ហាញពីរបកគំហើញចំណុចទាក់ ទង់នឹងសេរីភាពខាងបញ្ចេញមតិដែលបានមកពីរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំទី៦នៃការឃ្លាំមើលសេរីភាពសេរីភាពមូលដ្ឋាន។ ក្នុងឆ្នាំ២០២១ គ្រោងបានកត់ត្រាការរឹតត្បិតចំនួយ១៤០ ករណីលើសេរីភាពខាងការបញ្ចេញមតិ ដែលក្នុងចំណោមនោះមាន ៩៦ ករណីជាការរំលោភបំពាន។