ការបន្តយាយីតាមប្រព័ន្ធតុលាការទៅលើអតីតអ្នកសារព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរី លោក យាង សុធារិន្ទ និង លោក អួន ឈិន

  • 27/04/2022
  • ការផ្សាយ > បណ្ណព័ត៌មាន
ដើម្បីប្រារព្វទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកឆ្នាំ២០២២ មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា ("ម.ស.ម.ក") ចេញផ្សាយនូវខិត្តប័ណ្ណព័ត៌មានស្ដីអំពីអតីតអ្នកសារព័ត៌មាននៃវិទ្យុអាស៊ីសេរី ២ រូប ដែលបន្តរងការយាយីតាមប្រព័ន្ធតុលាការដោយសារតែការបំពេញវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួន។ ខិត្តប័ណ្ណព័ត៌មាននេះក៏ឆ្លុះបញ្ចាំងពីការប្រឈមរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ។