គម្រោងឃ្លាំមើលសេរីភាពមូលដ្ឋានចេញផ្សាយនូវខិត្តប័ណ្ណព័ត៌មានអំពីហេតុការណ៍ក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការរឹតត្បិត និងរំលោភបំពានលើសេរីភាពមូលដ្ឋាន

  • 24/07/2022
  • ការផ្សាយ > បណ្ណព័ត៌មាន
គម្រោងឃ្លាំមើលសេរីភាពមូលដ្ឋានចេញផ្សាយនូវខិត្តប័ណ្ណព័ត៌មានអំពីហេតុការណ៍ក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការរឹតត្បិត និងរំលោភបំពានលើសេរីភាពមូលដ្ឋាន ចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ខែមករា ដល់ថ្ងៃទី០៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២។