ស្វែងយល់អំពីដំណេក

  • 24/06/2024
  • ការផ្សាយ > បណ្ណព័ត៌មាន

មជ្ឈមណ្ឌលសិទិ្ធមនុស្សមនុស្សកម្ពុជា (“ម.ស.ម.ក”) រួមសហការជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលស្នេហាចេញផ្សាយប័ណ្ណព័ត៌មានអំពី «ស្វែងយល់អំពីដំណេក» ដើម្បីចូលរួមចំណែកលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងដល់សាធារណជនអំពីការ     ថែទាំសុខភាពផ្លូវកាយ និងផ្លូវចិត្តតាមរយៈការគេងឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់។ ប័ណ្ណព័ត៌មាននេះនឹងចែករំលែកព័ត៌មានមួយចំនួនដល់សាធារណជនអំពីដំណេក និងវិធីនៃគេងឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់។