កាល​វិភាគ​របស់ ម.ស.ម.ក លើ​សេចក្តី​ព្រាង​ច្បាប់​លើក​ទី​៤ ស្តី​ពី​អង្គការ​មិន​មែន​រដ្ឋាភិបាល និង​សមាគម

  • 18/12/2011
  • ការផ្សាយ > វិភាគផ្នែកច្បាប់
កាលវិភាគ​នេះ​ត្រូវ​បាន​តាក់​តែង​ឡើង​ដោយ មជ្ឈមណ្ឌល​សិទ្ធិ​មនុស្ស​កម្ពុជា (ម.ស.ម.ក) ដែល​ជា​អង្គការ​មិន​មែន​រដ្ឋាភិបាល មិន​មាន​និន្នាការ​នយោបាយ ឯករាជ្យ ដែល​ធ្វើ​ការ​លើក​កម្ពស់ និ​ងការ​ពារ​លទ្ធិ​ប្រជាធិបតេយ្យ និង​ការ​គោរព​សិទ្ធិ​មនុស្ស ជា​ពិសេស សិទ្ធិ​ពលរដ្ឋ និង​សិទិ្ធ​នយោបាយ នៅ​ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា (កម្ពុជា)។ នេះ​ជា​ការ​វិភាគ​ទៅ​លើ​សេចក្តី​ព្រាង​ច្បាប់​លើក​ទី​៤ ស្តី​ពី "សមាគម និង​អង្គការ​មិន​មែន​រដ្ឋាភិបាល" និង​ផ្តោត​ទៅ​លើ​ចំណុច​ដូច​ខាង​ក្រោម ៖ ១. ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​សំខាន់ៗ​ធៀប​ទៅ​នឹង​សេចក្តី​ព្រាង​ច្បាប់​លើក​ទី​បី ២. ការ​ព្រួយ​បារម្ភ​ចម្បងៗ​ចំនួន បី​របស់ ម.ស.ម.ក និង ៣. សេចក្តី​សន្និដ្ឋាន