ការ​វិភាគ​របស់ ម.ស.ម.ក ទៅ​លើ​សេចក្តីព្រាង​ច្បាប់​ស្ដី​ពី​​សមា​គម និង​អង្គការ​មិន​មែន​រដ្ឋា​ភិបាល​ និង​អនុសាសន៍​សំខាន់ៗ

  • 22/07/2015
  • ការផ្សាយ > វិភាគផ្នែកច្បាប់
នៅ​ថ្ងៃទី​៥ ខែ​មិថុនា​ ឆ្នាំ​២០១៥ គណៈ រដ្ឋ​មន្រ្តី​បាន​អនុម័ត​សេចក្ដីព្រាង​ច្បាប់​ស្ដី​ពី​សមាគម និង​អង្គការ​មិន​មែន​រដ្ឋា​ភិបាល​ ("ច្បាប់​អង្គការ​សមាគម") លើក​ទី៥។ បន្ទាប់​ពី​មាន​ការ​កែប្រែ​បន្តិច​បន្តួច​ទៅ​លើ​អត្ថ​បទ​ច្បាប់​ដែល​​រួម​បញ្ចូល​ការ​លុប​ចោល​នូវ​ការ​ដាក់​កំហិត​ចំនួន ២៥% លើ​ខ្ទង់​ចំណាយ​ផ្នែក​រដ្ឋបាល​ សេចក្ដី​ព្រាង​ច្បាប់​នេះ​ត្រូវ​បាន​បញ្ជួន​ទៅ​កាន់​រដ្ឋ​សភា​នៅ​ពាក់​កណ្ដាល​ខែ​មថុនា។