ការវិភាគ​ផ្លូវច្បាប់​អំពី​ការចោទប្រកាន់​និង​ការឃុំខ្លួន​ឈ្មោះ វ៉ែន វ៉ន

  • 16/02/2016
  • ការផ្សាយ > វិភាគផ្នែកច្បាប់
នៅ​ថ្ងៃទី​០៧ ខែតុលា ឆ្នាំ​២០១៥ មេដឹកនាំ​សហគមន៍​ជនជាតិដើម​ភាគតិច និង​សកម្មជន​សិទ្ធិមនុស្ស​ឈ្មោះ វ៉ែន វ៉ន ត្រូវបាន​ចាប់ខ្លួន​និង​បញ្ជូនទៅ​ពន្ធនាគារ​ខេត្តកោះកុង ដែល​គាត់​ត្រូវ​ស្ថិតនៅក្នុង​ការឃុំខ្លួន​មុន​ការជំនុំជម្រះ​ក្ដី​ចាប់តាំងពី​ពេលនោះ​មក​។ ការជំនុំជម្រះ​ក្ដី​របស់​គាត់​នឹងត្រូវ​ចាប់ផ្ដើម​នៅ​ថ្ងៃទី​១៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៦ នេះ​។