ការ​វិភាគ​ផ្នែក​ច្បាប់​លើ​សេចក្ដី​ស្នើ​ច្បាប់​ស្ដី​ពី​វិ​សោធន​កម្ម​ច្បាប់​ស្ដី​ពី គណ​បក្ស​នយោ​បាយ​ ក្នុង​ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​២០១៧

  • 19/07/2017
  • ការផ្សាយ > វិភាគផ្នែកច្បាប់
ឧ​បសម្ព័ន្ធ​នេះ​វិភាគ​លើ​បទ​ប្បញ្ញត្តិ​សំខាន់ៗ​មួយ​ចំនួយ​នៃ​សេចក្ដី​ស្នើ​ច្បាប់​ស្ដី​ពី​វិសោធន​កម្ម​ច្បាប់​ស្ដី​​​គណ​បក្ស​នយោ​បាយ ("ច្បាប់គណ​បក្ស​នយោបាយ") ដែល​ត្រូវ​បាន​រដ្ឋ​សភា​អនុ​ម័ត​នៅ​ថ្ងៃ​ទី១០ ខែក​ក្កដា ឆ្នាំ​២០១៧។ ការ​វិភាគ​នេះ​គឺផ្អែក​ទៅ​លើ​រដ្ឋ​ធម្ម​នុញ្ញ​កម្ពុជា និង​សន្ធិ​សញ្ញា​អន្តរជាតិ​ទាក់​ទង​នឹង​សិទ្ធិ​មនុស្ស​ដែល​ចង​កាតព្វ​កិច្ច​ដល់​កម្ពុជា។​​ បទ​ប្បញ្ញត្តិ​ច្បាប់​ដែល​ពាក់​ព័ន្ធ​មាន​លើក​ឡើង​នៅ​ក្នុង​ឧ​បសម្ព័ន្ធ​ទី២។