ការបញ្ចប់និទណ្ឌភាពលើឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងអ្នកសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជា

  • 02/11/2022
  • ការផ្សាយ > លិខិត
ក្នុងទិវាអន្តរជាតិដើម្បីបញ្ចប់និទណ្ឌភាពលើឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងអ្នកសារព័ត៌មានយើងជាស្ថាប័នសារព័ត៌- មាននិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមានរាយឈ្មោះនៅខាងក្រោមសូមអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរកម្ពុជាផ្ដន្ទាទោសឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងអ្នកសារព័ត៌មាន និងឈប់ប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងនេះទៀត។