​សេចក្តីថ្លែងការណ៍​រូ​ម​របស់​សង្គម​ស៊ីវិល​ស្តីពី​ការដកហូត​សិទ្ធិសេរីភាព​កុមារ​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា​

  • 05/05/2021
  • ការផ្សាយ > លិខិត
​យើង​ជា​អង្គ​ការដែល​ចុះហត្ថលេខា សូម​អបអរសាទ​ចំពោះ​ការផ្សព្វផ្សាយ​ថ្នាក់ជាតិ​នៃ​ការសិក្សា​ស្រាវជ្រាវ​ជា​សកល​របស់​អង្គការសហប្រជាជាតិ ស្តីពី​ការដកហូត​សិទ្ធិសេរីភាព​កុមារ (​ការសិក្សា​ស្រាវជ្រាវ​ជាស​កល​) ដែល​រៀបចំឡើង​នៅក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ថ្ងៃនេះ​។