ម.ស.ម.ក និង​អង្គការ​ជួយ​ជន​រង​គ្រោះ​កម្ពុជាដោយ​សារ​អាស៊ីដ​ជំរុញ​ឲ្យ​រដ្ឋា​ភិបាល​ធានា​ថា អនុ​ក្រឹត្យ​ស្តី​ពី​ការ​គ្រប់​គ្រង​អាស៊ី​​ត្រូវ​បាន​អនុវត្ត

  • 27/10/2013
  • ការផ្សាយ > វិចារណកថា
មជ្ឈ​មណ្ឌល​សិទ្ធិ​មនុស្ស​កម្ពុជា ("ម.ស.ម.ក") និង​អង្គការ​ជួយ​ជន​រងគ្រោះ​កម្ពុជា​ដោយ​សារ​អាស៊ីដ​ (CASC) ព្រួយ​បារម្ភ​ពី​កង្វះ​កិច្ច​ខិត​ខំ​ប្រឹង​ប្រែង​ចំពោះ​ការ​អនុត្តន៍ អនុ​ក្រឹត្យ​ពី​បែប​បទ​ និង​លក្ខ​ខណ្ឌ​នៃ​ការ​គ្រប់​គ្រង​អាស៊ីដ​ខ្លាំង ("អនុក្រឹត្យ") ដែល​បាន​អនុ​ម័ត​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​៣១ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០១៣ ក៏​ដូច​ជា​ការ​បញ្ចេញ​យោ​បល់​មួយ​ចំនួន​របស់​មន្រ្តី​ជាន់​ខ្ពស់​របស់​រាជ​រដ្ឋា​ភិបាល​នៃ​ព្រះ​រាជា​ណាចក្រ​កម្ពុជា​ (រដ្ឋា​ភិបាល) ពាក់​ព័ន្ធ​នឹង​ការ​ទទូល​ខុស​ត្រូវ​ក្នុង​ការ​អនុវត្តន៍​អនុក្រឹត្យ