មជ្ឈមណ្ឌល​សិទ្ធិមនុស្ស​កម្ពុជា សូម​ថ្កោលទោស​ចំពោះ​ការរារាំង​របស់​អាជ្ញាធ​រ​មកលើ​វេទិកាសាធារណៈ​ដែល​រៀបចំ​ដោយ មជ្ឈមណ្ឌល​កម្ពុជា​ដើម្បី​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយ​ឯករាជ្យ​

  • 23/08/2013
  • ការផ្សាយ > វិចារណកថា
មជ្ឈមណ្ឌល​សិទ្ធិមនុស្ស​កម្ពុជា (​ម​.​ស​.​ម​.​ក​) ថ្កោលទោស​ចំពោះ​ការរារាំង​លើ​វេទិកាសាធារណៈ​ស្តីពី​ការ​បោះឆ្នោត ​ដែល​បានរៀបចំ​ដោយ មជ្ឈមណ្ឌល​កម្ពុជា​ដើម្បី​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយ​ឯករាជ្យ​(​ម​.​ក​.​ផ​.​ឯ​) នៅ​ខេត្ត​បាត់ដំបង កាលពី​ថ្ងៃទី​២២ ខែសីហា ឆ្នាំ​២០១៣ ដូច​បាន​រាយការណ៍​ក្នុង សារព័ត៌មាន ឌឹ ភ្នំពេញ ប៉ុ​ស៌ិ្ត (​ថ្ងៃ​សុក្រ ទី​២៣ ខែសីហា ឆ្នាំ​២០១៣)​។