សេចក្តី​ប្រកាស់​ព័ត៌មាន​ មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិ​មនុស្ស​កម្ពុជានឹងប្រារព្ធ ខួប​ ២០ ឆ្នាំ

  • 28/09/2022
  • ការផ្សាយ > សេចក្តីថ្លែងការណ៍
មជ្ឈមណ្ឌល​សិទ្ធិ​មនុស្ស​កម្ពុជា («ម.ស.ម.ក») គឺជាអង្គការ​មិន​មែន​រដ្ឋាភិបាល​ ឯករាជ្យ មិន​ចូល​បក្សសម្ព័ន្ធ​ ត្រូវបាន​បង្កើតឡើង​​ និង​ចុះ​បញ្ជីនៅ​ក្នុង​ខែតុលា​ ឆ្នាំ​២០០២។