មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាផ្តួចផ្តើមធ្វើយុទ្ធនាការដើម្បីប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិមនុស្ស អន្តរជាតិសំខាន់ៗ

  • 21/11/2022
  • ការផ្សាយ > សេចក្តីថ្លែងការណ៍
នៅថ្ងៃទី២៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា («ម.ស.ម.ក») នឹងផ្តួចផ្តើមធ្វើយុទ្ធនាការ ១៦ ថ្ងៃ ដើម្បីលុបបំបាត់អំពើហិង្សាទាក់ទងនឹងយេនឌ័រ ចាប់ពីថ្ងៃទី២៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២។