វីដេអូ

ការប្រារព្ធកម្មវិធីខួប២០ឆ្នាំរបស់ ម.ស.ម.ក
Nov 16, 2022
ការិយាល័យ ម.ស.ម.ក
លោក កាល់ កាន នាយក ប្រចាំ ប្រទេសនៃ អង្គការ ដាយកូនៀរ
Oct 13, 2022
ការិយាល័យ ម.ស.ម.ក
លោក អំ សំអាត នាយកទទួលបន្ទុកចាត់ការទូទៅនៃសម្ព័ន្ធខ្មែរជំរឿន និងការពារសិទ្ធមនុស្ស លីកាដូ
Oct 12, 2022
ការិយាល័យ ម.ស.ម.ក
លោកស្រី រូអេដា អិលហាច តំណាងប្រចាំនៅកម្ពុជា ការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិបន្ទ
Oct 11, 2022
ការិយាល័យ ម.ស.ម.ក
លោក នី សុខា ប្រធាន សមាគម ការពារ សិទ្ធិមនុស្ស និងអភិវឌ្ឍន៍នៅកម្ពុជា (សមាគម អាដហុក)
Oct 10, 2022
ការិយាល័យ ម.ស.ម.ក
លោកស្រី រីបេខា ប៊្លែក នាយិកា ស្ដីទីនៃទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិ
Oct 09, 2022
ការិយាល័យ ម.ស.ម.ក
ណយ ស៊ីថា សកម្មជន អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា
Oct 08, 2022
ការិយាល័យ ម.ស.ម.ក
ឯកឧត្ដម ស៊្រាងចិន្ដា សមាជិកគណៈកម្មាធិការ សិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា
Oct 07, 2022
ការិយាល័យ ម.ស.ម.ក