វីដេអូ

វេ​ទិ​កា​រ​សាធា​រ​ណៈ​រ​ប​ស់​ម​​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល​សិ​ទ្ធិ​ម​នុ​ស្ស​ក​ម្ពុ​ជា​ នៅ​ក្នុ​ង​ខេ​
គម្រោងវេទិកាសាធារណៈ
Mar 01, 2011
ខេត្តសៀមរាប
វេ​ទិ​កា​រ​សាធា​រ​ណៈ​រ​ប​ស់​ម​​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល​សិ​ទ្ធិ​ម​នុ​ស្ស​ក​ម្ពុ​ជា​ នៅ​ក្នុ​ង​ខេ​
គម្រោងវេទិកាសាធារណៈ
Mar 01, 2011
ខេត្តក្រចេះ
វេ​​​ទិ​​កា​​​រ​​​សាធា​​​រ​​​​ណៈ​​​រ​​ប​​​ស់​​​ម​​​​ជ្ឈ​​​ម​​​ណ្ឌ​​​ល​​​សិ​​​ទ្ធិ​​�
គម្រោងវេទិកាសាធារណៈ
Mar 01, 2011
ខេត្តក្រចេះ
វេ​ទិ​កា​រ​សាធា​រ​ណៈ​រ​ប​ស់​ម​​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល​សិ​ទ្ធិ​ម​នុ​ស្ស​ក​ម្ពុ​ជា​ នៅ​ក្នុ​ង​ខេ​
គម្រោងវេទិកាសាធារណៈ
Mar 01, 2011
ខេត្តក្រចេះ
មជ្ឈមណ្ឌល​សិទ្ធិ​មនុស្ស​កម្ពុជា​បាន​ប្រារព្ធ​វេទិការ​សាធារណៈ​នៅខេត្ត​សៀមរាប​ ផ្នែក​ទ
គម្រោងវេទិកាសាធារណៈ
Feb 28, 2011
នៅភូមិវត្ត ឃុំស្រែណូយ ស្រុកវ៉ារិន ខេត្តសៀមរាប
សិទ្ធិមនុស្ស​ និង​ប្រជា​ធិបតេយ្យ ផ្នែក​ទី​១
គេហ​ទំព័រ​អំពី​សិទ្ធិមនុស្ស​ - គម្រោង​សិទ្ធិ
Nov 11, 2010
វ៉ាស៊ីនតោន​ ឌីស៊ី សហរដ្ឋ​អាមេរិក
សិទ្ធិមនុស្ស​ និង​ប្រជា​ធិបតេយ្យ ផ្នែក​ទី​២
គេហ​ទំព័រ​អំពី​សិទ្ធិមនុស្ស​ - គម្រោង​សិទ្ធិ
Nov 11, 2010
វ៉ាស៊ីនតោន​ ឌីស៊ី សហរដ្ឋ​អាមេរិក
No Risk No Change documentary
Jul 04, 2010