វីដេអូ

មជ្ឈមណ្ឌល​សិទ្ធិ​មនុស្ស​កម្ពុជា​បាន​ប្រារព្ធ​វេទិការ​សាធារណៈ​នៅខេត្ត​សៀមរាប​ ផ្នែក​ទ
គម្រោងវេទិកាសាធារណៈ
Feb 28, 2011
នៅភូមិវត្ត ឃុំស្រែណូយ ស្រុកវ៉ារិន ខេត្តសៀមរាប
សិទ្ធិមនុស្ស​ និង​ប្រជា​ធិបតេយ្យ ផ្នែក​ទី​១
គេហ​ទំព័រ​អំពី​សិទ្ធិមនុស្ស​ - គម្រោង​សិទ្ធិ
Nov 11, 2010
វ៉ាស៊ីនតោន​ ឌីស៊ី សហរដ្ឋ​អាមេរិក
សិទ្ធិមនុស្ស​ និង​ប្រជា​ធិបតេយ្យ ផ្នែក​ទី​២
គេហ​ទំព័រ​អំពី​សិទ្ធិមនុស្ស​ - គម្រោង​សិទ្ធិ
Nov 11, 2010
វ៉ាស៊ីនតោន​ ឌីស៊ី សហរដ្ឋ​អាមេរិក
No Risk No Change documentary
Jul 04, 2010