វីដេអូ

ចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីជំរុញការគោរពសិទ្ធិមនុស្ស
Dec 09, 2021
ការិយាល័យ ម.ស.ម.ក
ខ្ញុំគាំទ្រអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សជាស្ត្រី! ចុះអ្នកវិញ?
Nov 28, 2021
ការិយាល័យ ម.ស.ម.ក
អ្នកបន្តវេន
គម្រោងការ​ពារ​សេរីភាព​មូលដ្ឋាន
Nov 03, 2021
ការិយាល័យ ម.ស.ម.ក
ដុំពពកខ្មៅ
គម្រោង​និន្នាការភេទ និង​អត្តសញ្ញាណ​យេនឌ័រ
Sep 22, 2021
ការិយាល័យ ម.ស.ម.ក
ទិវាប្រជាធិបតេយ្យអន្តរជាតិ
Sep 14, 2021
ការិយាល័យ ម.ស.ម.ក
អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា និងក្តីសង្ឃម
គម្រោង​និន្នាការភេទ និង​អត្តសញ្ញាណ​យេនឌ័រ
May 24, 2021
ម.ស.ម.ក
សារពីសាធារណជន​ទៅកាន់​លោក ឈុត វុទ្ធី
គម្រោងការ​ពារ​សេរីភាព​មូលដ្ឋាន
May 17, 2021
ការិយាល័យ ម.ស.ម.ក
ការរើសអើងនៅកន្លែងការងារសម្រាប់អ្នក​ប្តូរយេនឌ័រ
Apr 01, 2021
ការិយាល័យ ម.ស.ម.ក